Skip to content

De Betuwe Hoeve, gevestigd aan de Provincialeweg 27, 4032 NZ te Ommeren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens:debetuwehoeve.nl

Prinsessenlaan

Provincialeweg 27Ommeren

0344-603010

Rob Gresnigt is de Functionaris Gegevensbescherming van De Betuwe Hoeve. Hij is te bereiken via info@debetuwehoeve.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Betuwe Hoeve verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer– E-mailadres
  • Adrresgegevens
  • Bedrijfsnaam – E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@debetuwehoeve.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Betuwe Hoeve verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen, e-mailen of per post gegevens op te sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief, postcard en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming

De Betuwe Hoeve neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Betuwe Hoeve) tussen zit. De Betuwe Hoeve gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress als cms voor de website. De website is versleuteld middels een TLS/SSL certificaat. Toegang tot de site is alleen te verkrijgen met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Alleen bevoegde gebruikers hebben toegang. Het mail programma wordt gebruikt is Outlook. Het boekingsprogramma Tommy Booking Support wordt gebruikt voor de verwerking van de

reserveringen. Tommy Booking Support is alleen te gebruiken door de De Betuwe Hoeve en is beveiligd met een wachtwoord en bevindt zich in een beveiligde omgeving.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Betuwe Hoeve bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Personalia worden 7 jaar bewaard om de contactgeschiedenis terug te kunnen vinden.

Adresgegevens worden 7 jaar bewaard  om de contactgeschiedenis terug te kunnen vinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Betuwe Hoeve verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruikenGegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De Betuwe Hoeve gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Betuwe Hoeve en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen

naar info@debetuwehoeve.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Betuwe Hoeve wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende

link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-pe rsoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Betuwe Hoeve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@debetuwehoeve.nl

Back To Top